Colofon

Voeding & Visie
Platform voor Voeding en Diëtetiek

Academic Journals is sinds 1987 uitgever en eigenaar van Voeding & Visie, en is licentiehouder voor de vertaling, publicatie en distributie van geselecteerde artikelen uit Clinical Nutrition. Clinical Nutrition is het offciële tijdschrift van ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

Website
www.voedingvisie.nl

Doelgroepen
Het tijdschrift Voeding & Visie wordt verspreid in een oplage van ca. 4500 exemplaren onder leden van de DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland), NESPEN (Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition), NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten), NVGE (Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie), NVMDL (Nederlandse Vereniging van MaagDarm-Lever artsen), NVO (Nederlands Voedingsteam Overleg) en VBVD (Vlaamse  Beroepsvereniging van Diëtisten).

Uitgeverij
Academic Journals®
Ireneweg 8
6862HL Oosterbeek
tel. +31 (0)24 – 744 0341
info@academicjournals.nl
www.academicjournals.nl

Uitgever
Erik-Jan Feenstra

Hoofdredacteur
M. Former-Boon
m.former@academicjournals.nl

REDACTIE
PRAKTIJK

Redactieraad
C. Indemans, diëtist LUMC,
M. Hoogers, zelfstandig diëtist,
M. Hoogerwerf, diëtist Meander MC.

WETENSCHAP
Wetenschappelijke redactie
dr. G. Ligthart-Melis, Associate Editor Clinical Nutrition  ESPEN, bestuurslid NESPEN. 
e-mail: gerdien.ligthart-melis@academicjournals.nl,
dr. K. Berk, diëtist-onderzoeker ErasmusMC, Rotterdam
M. van Kemenade, diëtist ErasmusMC, Rotterdam
M.E. Klos, voedingsverpleegkundige, Gelre Ziekenhuizen.

Wetenschappelijke adviesraad: bestuur NESPEN
Dr. M.J.M. Serlie, internist-endocrinoloog AMC, Amsterdam
J. Olieman, kinderdiëtist, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
C. Jonkers – Schuitema, diëtist voedingsteam AMC,  Amsterdam

Voor auteurs
Auteursinstructies voor het insturen van artikelen zie website.

NESPEN (Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition) is de wetenschappelijke vereniging voor klinische voeding en metabolisme, een zelfstandig werkende sectie van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE)

Disclosures
Disclosures van de redactieleden zijn opvraagbaar bij de uitgever.

Disclaimer
Beweringen en meningen geuit in artikelen/advertenties in het tijdschrift, of de website zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie. Grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de inhoud, maar desondanks kunnen onjuistheden niet altijd worden voorkomen. De uitgever/licentiehouder wijst om die reden elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij voorbaat af.

Copyright Academic Journals®
Niets op onze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, of fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.