Colofon

Voeding & Visie
Platform voor Voeding en Diëtetiek

Doelgroepen
Het tijdschrift Voeding & Visie wordt verspreid in een oplage van ca. 4500 exemplaren onder leden van de DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland), NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten),  NVO (Nederlands Voedingsteam Overleg) en VBVD (Vlaamse  Beroepsvereniging van Diëtisten).

Uitgeverij
Academic Journals®
Ireneweg 8
6862HL Oosterbeek
tel. +31 (0)24 – 744 0341
info@academicjournals.nl
www.academicjournals.nl

Uitgever
Erik-Jan Feenstra

Hoofdredacteur
M. Former-Boon
m.former@voeding-visie.nl

REDACTIE
PRAKTIJK

Redactieraad
C. van Acht, zelfstandig diëtist,
M. Hoogerwerf, diëtist Meander MC.

M. van Veen-Lievaart, diëtist LUMC, Leiden

WETENSCHAP
Redactie
dr. G. Ligthart-Melis, diëtist
M. van Kemenade, diëtist ErasmusMC, Rotterdam,

E. J.T.M. v.d. Louw, post-doc kinderdiëtist ErasmusMC, Rotterdam,

B.S. v.d. Meij, senior onderzoeker Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl, Hogeschool Arnhem Nijmegen en bij Humane Voeding & Gezondheid Wageningen University & Research.Voor auteurs
Auteursinstructies voor het insturen van artikelen zie website.

Disclosures
Disclosures van de redactieleden zijn opvraagbaar bij de uitgever.

Disclaimer
Beweringen en meningen geuit in artikelen/advertenties in het tijdschrift, of de website zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie. Grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de inhoud, maar desondanks kunnen onjuistheden niet altijd worden voorkomen. De uitgever/licentiehouder wijst om die reden elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij voorbaat af.

Copyright Academic Journals®
Niets op onze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, of fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.