Voorwaarden

Fifty-Two Degrees Publishers B.V.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fifty-Two Degrees Publishers BV, alsmede de handelsmerken Academic Journals, Online E-learning, Voeding & Visie die onder licentie worden gebruikt en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met FTDP.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

2. voorwaarden voor abonnementen

3. voorwaarden voor direct mail

4. voorwaarden voor advertenties

5. voorwaarden voor cursussen en trainingen op locatie

6. voorwaarden voor elektronische producten

7. voorwaarden voor deelnemers en sponsoren van evenementen

8. voorwaarden voor opdrachtgevers van evenementen

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met FTDP.

1.3 Door met FTDP een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door FTDP gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.4 Alle door FTDP gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van FTDP of door feitelijke uitvoering door FTDP komt de overeenkomst tot stand.

Wijzigingen van opdrachten binden FTDP slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door FTDP zijn bevestigd c.q. feitelijk door FTDP zijn uitgevoerd.

1.5 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient FTDP derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens FTDP in verzuim raakt.

1.6 Alle opgaven en/of vermeldingen door FTDP met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door FTDP uitdrukkelijk voorbehouden. FTDP te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen.

Tarieven en prijzen
1.7 FTDP is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/ of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van FTDP een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.8 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. FTDP is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling
1.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van FTDP binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.

1.10 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handels rentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.

1.11 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,=.

1.12 FTDP heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door FTDP, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door FTDP is ontvangen.

1.13 Alle geleverde producten blijven het eigendom van FTDP tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij FTDP ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding
1.14 FTDP kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door FTDP hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d) FTDP de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan FTDP bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten
1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door FTDP uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij FTDP en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van FTDP mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van FTDP en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

Geheimhouding
1.16 Alle door FTDP aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van FTDP, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:
a) strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;

b) slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens
1.17 FTDP legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met FTDP. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van FTDP, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van FTDP en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: Fifty-Two Degrees Publishers B.V., Postbus 110 6860 AC Oosterbeek, of per e-mail: info info@academicjournals.nl.

Overmacht
1.18 Indien naar het redelijk oordeel van FTDP als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door FTDP zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door FTDP naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20 Indien FTDP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid
1.21 De aansprakelijkheid van FTDP, van de personeelsleden van FTDP en van de personen voor wie FTDP verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

a) in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van FTDP; en

b) indien FTDP desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl FTDP nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.22 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen FTDP en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. FTDP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door FTDP niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. FTDP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23 De wederpartij vrijwaart FTDP voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door FTDP uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door FTDP doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van FTDP te worden gebracht.

1.25 Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door FTDP dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van FTDP te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens FTDP vervallen.

Naleving wet- en regelgeving
1.26 De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart FTDP tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen
1.27 FTDP is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van FTDP of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van FTDP. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met FTDP bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. FTDP zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.

1.28 FTDP is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door FTDP aangegeven moment. FTDP zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van FTDP en/of het in de colofons van de uitgaven van FTDP verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan FTDP te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

1.29 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan FTDP door te geven, in geval van abonnementen via de website onder klantenservice

1.30 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van FTDP zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht
1.31 Alle geschillen met betrekking tot de door FTDP gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, of – ter keuze van FTDP indien zij een geschil aanhangig maakt – voor de bevoegde rechter te Arnhem. FTDP is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en FTDP legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat FTDP zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.32 Op alle met FTDP gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie
2.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij FTDP zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, hierna ook te noemen: ‘de abonnee’, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.
Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een Elektronisch Product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd
2.3 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Door de koop van een losbladige uitgave abonneert de abonnee zich tegelijkertijd voor een periode van een half jaar op de in de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van een half jaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk. De prijs van de supplementen is gebaseerd op het aantal te leveren pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten, zoals cd-rom’s nieuwsbrieven etc. en zal achteraf op basis van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten worden vastgesteld.

2.5 Met betrekking tot abonnementen op periodieke uitgaven voor zover deze door een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn aangegaan, geldt het volgende:

a) deze abonnementen worden bij afloop van de overeengekomen initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd met drie maanden tegen de dan geldende door FTDP vastgestelde abonnementsprijs, waarbij steeds tegen het einde van de dan geldende looptijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;

b) deze abonnementen kunnen worden opgezegd op dezelfde waarop deze tot stand zijn gekomen, telefonisch of per e-mail via onze klantenservice. De opzegging wordt geacht betrekking te hebben op het einde van de periode waarvoor de wederpartij reeds betaald heeft c.q. reeds gefactureerd is, tenzij de wederpartij expliciet aangeeft dat zijn opzegging bedoeld is om de overeenkomst eerder te beëindigen, voorzover dat wettelijk mogelijk is. In dat geval heeft de wederpartij recht op een pro rata vermindering van het door hem verschuldigde abonnementsgeld, onder aftrek van eventueel door FTDP gegeven betalingskortingen in verband met de periode waarvoor betaald is.

2.6 Met betrekking tot alle andere titels dan de drie in artikel 2 lid 5 hiervoor genoemde titels is het uitgangspunt dat de wederpartij het abonnement is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij de wederpartij aantoont dat dat niet het geval is. Met betrekking tot abonnementen die worden aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

a) deze abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende door FTDP vastgestelde abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand;

b) deze abonnementen kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per het einde van een lopende abonnementsperiode, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2.7 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan FTDP wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.

Prijzen en tarieven
2.8 Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door FTDP vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.9 De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.10 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door FTDP portokosten in rekening gebracht, en is FTDP bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL

Definities
3.1 Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.

Mailer: degene met wie FTDP overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.

Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en FTDP bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij FTDP een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling. Adressenbestand: een aan FTDP toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Toepasselijkheid
3.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

3.3 Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van FTDP de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

3.4 De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct Mail actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.

Het Adressenbestand
3.5 De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van FTDP en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij FTDP. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van FTDP of van enige van de producten of diensten van FTDP, in welke vorm dan ook.

3.6 De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het
Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van FTDP wordt gekocht.

3.7 De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

3.8 De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct Mail actie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt. 3.9 Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door FTDP voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan FTDP of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan FTDP door te zenden.

3.10 Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan FTDP of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op haar beurt aan FTDP te melden.

Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer
3.11 Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met FTDP.

3.12 FTDP zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door FTDP geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.

3.13 De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan FTDP voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan FTDP worden voorgelegd.

3.14 Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door FTDP vooraf schriftelijk goedgekeurd is.

3.15 De Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker dan zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.

3.16 Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.17 FTDP heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van FTDP naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.

3.18 De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Verzending van de Direct Mail door FTDP
3.19 Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij FTDP. FTDP heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet franco levering op de Mailer te verhalen.
3.20 Het te verzenden materiaal dient op een door FTDP na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.

3.21 Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt FTDP zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en FTDP geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is FTDP gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.

3.22 Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door FTDP worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is FTDP zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van FTDP. Posttariefverhogingen worden doorberekend.

3.23 FTDP is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.

3.24 Als verzenddatum geldt de datum waarop FTDP de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.

3.25 Goederen reizen voor risico van de Mailer.

3.26 Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door FTDP om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door FTDP gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van FTDP met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

3.27 Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct Mail actie materiaal resteert wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan FTDP vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Tarieven
3.28 Afrekenen op netto basis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het
ontdubbelingsraportage van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van FTDP.
3.29 Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door FTDP vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retourvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van FTDP te zijn.

Opschorting
3.30 FTDP heeft het recht de terbeschikkingstelling van het
Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is FTDP gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is FTDP op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
3.31 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Direct Mail het volgende:

a) de Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden FTDP onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan FTDP in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van FTDP op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan FTDP toekomende rechten;

b) de Mailer en/of de Listbroker zullen FTDP vrijwaren van, en FTDP beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens
3.32 In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft FTDP de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door FTDP krachtens de overeenkomst worden verwerkt.

3.33 FTDP zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

3.34 Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk FTDP, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen FTDP in staat om op eerste verzoek van FTDP de getroffen maatregelen te inspecteren.

3.35 Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van FTDP bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van FTDP slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van FTDP.

3.36 De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door FTDP aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

4. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie
4.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij FTDP zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

Toepasselijkheid
4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.
4.3 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

4.4 Advertentiecontracten op termijn gaan in  overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten
4.5 Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is FTDP gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling
4.6 Indien en voor zover op Advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van FTDP.

Korting
4.7 FTDP verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde Advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat FTDP de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. FTDP zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van FTDP een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door FTDP met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van Advertenties
4.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van FTDP, is FTDP te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van FTDP kan leiden. Deze bevoegdheid van FTDP geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties
4.9 Bij Advertenties onder nummer neemt FTDP ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten. Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt FTDP zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij FTDP zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal
4.10 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van FTDP. Indien naar het oordeel van FTDP het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.11 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van FTDP.

4.12 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal FTDP tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal
4.13 FTDP neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay- outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. FTDP heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies
4.14 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

a) indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;

b) FTDP heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel
11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien FTDP hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;

c) FTDP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel
11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming
persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan FTDP door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;

d) de wederpartij vrijwaart FTDP voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN EN TRAININGEN OP LOCATIE

Definities
5.1 Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met FTDP onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan FTDP een Opdracht heeft gegeven. Opdracht: de overeenkomst waarbij een Opdrachtgever FTDP opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Cursus, het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.
Cursus: een door FTDP verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Deelnemer: een ieder die zich bij FTDP aanmeldt of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Cursus.
Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus.
Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

Toepasselijkheid
5.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Deelnemers van toepassing.

5.3 Indien de Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van de Deelnemer, verplicht de Opdrachtgever zich jegens FTDP deze voorwaarden voor Deelnemers aan de Deelnemer bekend te maken en op te leggen. De Opdrachtgever vrijwaart FTDP voor alle claims van de Deelnemer, als FTDP jegens de Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze onderwijsvoorwaarden wegens schending van de Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Prijzen
5.4 FTDP is bevoegd om de prijzen van cursussen die langer dan 6 maanden duren tussentijds te herzien indien kostenstijgingen, al dan niet door middel van een bekendmaking van het Ministerie van Economische Zaken, daartoe naar het oordeel van FTDP aanleiding geven. De Deelnemer zal tijdig van de prijsherziening schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden uitsluitend voor termijnen vallend ná het tijdstip waarop de prijsverhoging ingaat. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de Deelnemer, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden, die niet tevoren konden worden voorzien, kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan door FTDP in haar offerte is opgegeven. In dat geval heeft FTDP het recht de cursusprijs uitsluitend naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever ontvangt hiervan tijdig schriftelijk bericht.

5.5 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van FTDP, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

5.6 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door FTDP vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Levering
5.7 FTDP is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FTDP en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

5.8 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Toelating; lessen
5.9 FTDP behoudt zich het recht voor Deelnemers aan de hand van haar telkens bekend te maken toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een Cursus toe te laten. Toelating houdt van de zijde van FTDP geen enkele garantie in, dat de Deelnemer de Cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

5.10 FTDP heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de Cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

5.11 Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. FTDP is niet gehouden lessen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

5.12 De Opdrachtgever verplicht zich door FTDP ingeschakelde medewerker(s) die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van de Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient FTDP, althans de met de uitvoering van de Opdracht belaste medewerker(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die de Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Overmacht
5.13 In aanvulling op artikel 1 lid 18 t/m 20 hiervoor wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop FTDP redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een Cursus wordt verhinderd.

5.14 Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal FTDP een andere tijd of dag voor het houden van deze les trachten vast te stellen, dan wel het gehele lesprogramma een
tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een Cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft FTDP het recht de Cursus schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

5.15 Door de Deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door FTDP in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door FTDP reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid
5.16 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor, is FTDP niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door FTDP samengestelde Onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal FTDP voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten
5.17 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal FTDP tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
5.18 FTDP verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal FTDP niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan FTDP ter beschikking gestelde gegevens zal FTDP vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.19 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door FTDP vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus,
berust bij FTDP, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. FTDP zal in het cursusmateriaal als auteursrechthebbende worden vermeld op de navolgende wijze: (c) 201., Fifty-Two Degrees Publishers BV, alle rechten voorbehouden.

5.20 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door FTDP vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van FTDP niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, op welke wijze dan ook, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of elektronisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

5.21 FTDP stelt geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking. FTDP kan hierop naar haar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Annulering
5.22 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft FTDP altijd het recht een Cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

5.23 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:
In company: Tenzij een Cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Cursus of het Onderwijsmateriaal in welk geval artikel 5 lid 24 van toepassing is, kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.
Open: Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.

5.24 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

6. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Definities
6.1 Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door FTDP; Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie FTDP een Licentieovereenkomst heeft gesloten; Licentie: het door FTDP krachtens een
Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden; Elektronisch Product: databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven waaronder periodieke uitgaven, e-learning modules en elektronische leergangen, applicaties (apps), internetdiensten, websites, inclusief computerprogrammatuur en inclusief online updates, op elektronische drager of via elektronische weg door FTDP aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid
6.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing. Indien een Elektronisch Product ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Abonnement, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Abonnementen van toepassing.

Particuliere Licenties
6.3 Indien de Licentie wordt afgenomen onder een Abonnement door een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan omvat deze uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

het door Licentienemer downloaden van het Elektronisch Product op één of meerdere elektronische apparaten van Licentienemer voor verder gebruik;
het op de beeldschermen van één of meerdere elektronische apparaten van Licentienemer laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product;

het printen van de download(s) van het Elektronische Product;
een en ander uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer, en voor zover (a) dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product, (b) hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van FTDP dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en (c) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

6.4 Gedurende de looptijd van het Abonnement mag Licentienemer elke nieuwe versie van het Elektronisch Product downloaden in overeenstemming met artikel 6 lid 3 hiervoor, en mag Licentienemer voor onbepaalde tijd gebruik blijven maken van dergelijke eerdere versies in overeenstemming met deze voorwaarden. Bij het verschijnen van de opvolgende versie van het Elektronisch Product vervalt de toegang tot de voorgaande versie van het Elektronisch Product, tenzij Licentienemer deze voorgaande versie heeft gedownload.

Zakelijke Licenties
6.5 Indien de Licentie wordt afgenomen door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is gebruik van het Elektronische Product uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s). Een dergelijke Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:
het laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product op de beeldschermen van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer;

het voor eigen gebruik door Licentienemer opvragen en hergebruiken van delen van het Elektronisch Product die in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zulks naar het redelijke oordeel van FTDP, niet-substantieel zijn; en
het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het Elektronische Product,

een en ander uitsluitend (a) ten behoeve van de eigen
bedrijfsactiviteiten van Licentienemer, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product, (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van FTDP dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en (d) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

6.6 FTDP is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en een (1) jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. FTDP zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van FTDP Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het niet-gelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan. Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is FTDP gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval FTDP niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door FTDP in het kader van dit artikel 6 lid 6 verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van FTDP onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van FTDP en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.

Algemene bepalingen betreffende Licenties
6.7 FTDP verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van FTDP met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

6.8 De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

6.9 Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FTDP worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FTDP.

6.10 Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

6.11 Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.

6.12 Indien FTDP door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van FTDP. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.

6.13 Afhankelijk van het Elektronische Product kunnen updates een wezenlijk en onmisbaar onderdeel zijn van het Elektronische Product dat Licentienemer afneemt. Indien Licentienemer geen gebruik maakt van deze updates, dan kan FTDP niet instaan voor een juiste en volledige werking van het Elektronische Product en FTDP aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Licentienemer kan zichzelf informeren over updates door regelmatig de online updatecheck in het programma te gebruiken of een nader door FTDP aan te geven website te raadplegen.

Aflevering en nieuwe versies
6.14 Het Elektronische Product wordt aan Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. FTDP is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een Abonnement ontvangt Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Duur Licentie
6.15 Wanneer een Licentie wordt verleend als onderdeel van een Abonnement, dan wordt de Licentie voor de duur van dat Abonnement verleend.

6.16 Tenzij partijen anders overeenkomen geldt het volgende ten aanzien van de duur van de Licentie. Indien de Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd dan kan deze door FTDP of Licentienemer tegen de eerste dag van elke maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden. Indien de Licentie wordt verleend voor bepaalde tijd dan wordt deze verleend voor de duur van één jaar, en wordt deze stilzwijgend verlengd met steeds één jaar, tenzij deze door FTDP of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de dan geldende duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.17 Opzegging van een Licentie dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een Licentie wordt verleend tegen een eenmalige vergoeding dan is, in afwijking van het voorgaande, de Licentie niet tussentijds opzegbaar door FTDP of door Licentienemer.

6.18 Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in.

Helpdesk
6.19 Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn tegen telefoonkosten gebruik te maken van de helpdesk van FTDP. Op FTDP rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden. Met betrekking tot alle handelingen die de helpdesk van FTDP in dat kader verricht, inclusief maar niet beperkt tot het ‘overnemen van het scherm’ van (een medewerk(st)er van) Licentienemer of het bewerken van een door Licentienemer aan de helpdesk toegezonden database, is de aansprakelijkheid van FTDP volledig uitgesloten, behalve voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van FTDP. Door in dit kader werkzaamheden uit te voeren neemt FTDP geen verplichtingen op zich die niet reeds op basis van de bestaande contractuele afspraken op FTDP rusten.

Intellectuele eigendomsrechten
6.20 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij FTDP en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Licentienemer mag de inhoud van de Elektronische Producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Licentienemer niet toegestaan om informatie verkregen uit de Elektronische Producten op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Beschikbaarheid en garantie
6.21 FTDP zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door FTDP aan Licentienemer. FTDP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.

6.22 In geval van Elektronische Producten die op een elektronische drager of via elektronische weg door FTDP aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld om te downloaden op eigen apparaten, garandeert FTDP uitsluitend dat het Elektronische Product gedurende negentig (90) dagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door FTDP ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal FTDP, naar haar keuze, ofwel het Elektronische Product herstellen, ofwel het gebrek herstellen in een volgende versie (update), ofwel het Elektronische Product terugnemen, waarbij Licentienemer pro rata recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die (a) veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Licentieovereenkomst door Licentienemer, (b) niet reproduceerbaar zijn, (c) veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerken en telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van het Elektronische Product, en (d) aan Licentienemer zijn toe te rekenen.
6.23 De verwerking van de gegevens middels de Elektronische Producten en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. FTDP noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Elektronische Producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van FTDP c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Elektronische Producten aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de Elektronische Producten worden geplaatst is FTDP niet verantwoordelijk, maar zijn enkel die derden zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Licentienemer dient altijd door Licentienemer op juistheid te worden geverifieerd. FTDP is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Elektronische Producten voor Licentienemer.

Opschorting en (tussentijds) beëindigen van de Licentie
6.24 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, behoudt FTDP zich het recht voor om, indien Licentienemer op enigerlei wijze handelt in strijd met de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, het Abonnement of de toegang tot het Elektronisch Product van Licentienemer op te schorten voor zo lang dit handelen voortduurt. FTDP is niet gehouden om reeds betaalde Licentievergoedingen voor deze duur (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

6.25 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, is FTDP gerechtigd om, indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van FTDP, de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van FTDP op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is FTDP niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

7. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS EN SPONSOREN VAN EVENEMENTEN

Definities
7.1 Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan FTDP verschuldigde vergoeding voor de deelname aan het Evenement.

Deelnemer: Degene die met FTDP een overeenkomst van deelname aan het Evenement heeft gesloten.
Evenement: Het evenement, de beurs, het congres of de tentoonstelling ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en vastgelegd.
Opdrachtbevestiging: Het document waarin de overeenkomst van sponsoring is beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij FTDP voor een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden Standruimte, promotiemogelijkheden en/ of diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt.

Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met behulp van Standruimte onder de aandacht te brengen.
Sponsor: Degene die met FTDP een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het Evenement heeft gesloten.

Sponsorgelden: De volgens de overeenkomst van sponsoring door de Sponsor aan FTDP verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst omschreven door FTDP verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten.
Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door FTDP wordt aangegeven.

Toepasselijkheid
7.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot deelname aan Evenementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor evenementen van toepassing.

Data en duur
7.3 Indien naar het oordeel van FTDP bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan FTDP de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van FTDP het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.

7.4 Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels FTDP gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

7.5 In geen geval kan de Deelnemer c.q. Sponsor jegens FTDP enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 hiervoor omschreven doen gelden.

Betaling
7.6 De Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde tijdstippen. FTDP heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.

7.7 Ten aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het desbetreffende Evenement de resterende 50%.

7.8 De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan FTDP verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam.

Geheimhouding
7.9 Alle in het kader van Evenementen, Promotiemogelijkheden en diensten en sponsoring onder dit hoofdstuk 7 door FTDP verstrekte of te verstrekken informatie, waaronder de Opdrachtbevestiging en (afspraken over) Sponsorgelden, gelden als vertrouwelijke informatie waarop het bepaalde in artikel 1 lid 16 hiervoor onverkort van toepassing is.

Aansprakelijkheid
7.10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor, is FTDP niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Deelnemer c.q. Sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart FTDP tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Verhindering Sponsoren
7.11 Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Sponsor bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 6 maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels FTDP gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

7.12 Bij annulering door de Sponsor binnen 4-6 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 50% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels FTDP gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

7.13 Bij annulering door de Sponsor binnen 0-4 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 100% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels FTDP gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

Verhindering Deelnemers
7.14 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal drie weken voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Deelnemer € 75,= (te vermeerderen met BTW) aan administratiekosten verschuldigd. De Deelnemer is de totale Deelnamekosten verschuldigd bij verhindering binnen drie weken. De Deelnemer is gerechtigd in het geval van verhindering een vervanger van zijn inschrijving gebruik te laten maken.

Reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren
7.15 Indien van toepassing wordt het reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren van de locatie geacht deel uit te maken van de overeenkomst van deelname. Het reglement is te allen tijde kosteloos bij de FTDP op te vragen.

8. VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS VAN EVENEMENTEN

Definities
8.1 Opdrachtgever: de partij die FTDP opdracht geeft een Evenement te organiseren. Evenement: een congres, seminar, studiedag, leergang of (studie)reis, door FTDP in opdracht van Opdrachtgever te organiseren.

Toepasselijkheid
8.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van FTDP met betrekking tot de organisatie van Evenementen, zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor congressen van toepassing.
Offerte, totstandkoming overeenkomst en facturen van derden

8.3 Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door FTDP opgegeven kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting zal FTDP vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat laatste geval zal FTDP Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is Opdrachtgever gehouden die verhoging te betalen.

8.4. De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden aangebracht. Opdrachtgever verplicht zich bij enige wijziging van de afspraken zodanig mee te werken dat de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst geen gevaar loopt.

8.5. Indien FTDP bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden gebruik maakt, zal FTDP in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van de Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart FTDP van vorderingen van derden ter zake.

8.6 Facturen van door FTDP, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door FTDP worden gecontroleerd en na zijn akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij FTDP deze facturen inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan FTDP verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van FTDP voldoen.

Annulering
8.7 Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het Evenement bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan FTDP de kosten is verschuldigd van de reeds door FTDP aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van door FTDP ten behoeve van het Evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan FTDP, indien FTDP deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan FTDP een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van FTDP in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.

8.8 Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor (aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen totaalvergoedingen verschuldigd aan FTDP en ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid
8.9 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Evenementen het volgende:

a) FTDP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever door FTDP zijn ingeschakeld;

b) het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. FTDP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart FTDP van dergelijke aanspraken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.10 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan het Evenement is FTDP verplicht de Wet
Bescherming Persoonsgegevens na te leven.

FTDP legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Academic Journals. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van Academic Journals en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Academic Journals en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Academic Journals, Postbus 110, 6860 AC Oosterbeek.