Presentatie Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015. Diabetes voedingszorg op maat

Presentatie Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015. Diabetes voedingszorg op maat

5 februari 2015 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Donderdag 5 februari presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes. De laatste versie van de richtlijn was inmiddels vijf jaar oud, vandaar dat zorgverleners met grote belangstelling uitkijken naar deze nieuwe editie. Die is te vinden op de NDF website zorgstandaarddiabetes.nl, evenals een praktische samenvatting voor de dagelijkse praktijk.

De NDF Voedingsrichtlijn biedt basis voor evidence based voedingszorg. Daarbij benadrukt de richtlijn het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in de diabetesketen. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De werkgroep werd voorgezeten door prof. dr. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU. De revisie is mede mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.
 
Wat is er nieuw?
Veranderingen ten opzichte van de versie uit 2010 De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is anders van opzet dan de richtlijn uit 2010. In vergelijking met de richtlijn uit 2010 wordt in deze richtlijn sterk benadrukt dat het totale voedingspatroon en de leefstijl van het individu centraal staan bij een effectieve voedingstherapie. De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is daarmee meer in overeenstemming met internationale voedingsrichtlijnen voor diabetes. De focus ligt niet meer zozeer op afzonderlijke voedingsmiddelen of nutriënten, maar op het gehele voedingspatroon. Daarbij is de kwaliteit van de voedingsstoffen belangrijker dan de energiepercentages.
 
In de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 ontbreken dan ook aanbevolen hoeveelheden en energiepercentages voor de macronutriënten in de voeding. De Gezondheidsraad geeft op haar website [10] aan dat ook in de nieuwe Richtlijnen goede voeding (die najaar 2015 verwacht worden), de omslag gaat plaatsvinden van de klassieke voedingskundige benadering waarbij de nadruk ligt op nutriënten, naar aanbevelingen met voedingsmiddelen en voedingspatronen. Daar waar geen redenen zijn om af te wijken van de Richtlijnen goede voeding, wordt dat niet steeds expliciet genoemd. Meerdere voedingspatronen, ieder met andere verhoudingen van macronutriënten, kunnen een positief effect hebben op glucosewaarden en cardiovasculaire risicofactoren.
 
Er is geen ‘ideale’ verhouding van macronutriënten die gunstig is voor alle mensen met diabetes. Het voedingsadvies bij diabetes dient een advies op maat te zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen, motivatie, omstandigheden en mogelijkheden. Als hierbij keuzes gemaakt worden die buiten de kaders van de Richtlijnen goede voeding vallen, is het raadzaam te overleggen met de professional in het team of samenwerkingsverband die het meest deskundig is op dit gebied. Bij de individuele dieetbehandeling spreken we van een minimaal HBO opgeleide voedingskundige, deskundig op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Het verdient aanbeveling de mogelijke gevolgen te monitoren met laboratoriumbepalingen en hier indien nodig actie op te ondernemen. Het is bovendien belangrijk dat de zorgverleners alert zijn op het niet volhouden van een gekozen voedingspatroon, zodat zo nodig bijgestuurd en/of de medicatie (opnieuw) aangepast kan worden.
 
In de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is de behandeling bij hypoglykemie grondig herzien en uitgebreid met praktische aanbevelingen. Ook de adviezen bij het gebruik van alcohol worden veel uitvoeriger beschreven. In de nieuwe richtlijn is tot slot veel aandacht besteed aan het rekenen met koolhydraten en de insuline-koolhydraatratio.
 
Bij mensen met diabetes type 1 ligt de nadruk op de afstemming tussen het voedingspatroon, de koolhydratenverdeling en het insulinewerkingsprofiel, om een optimale regulatie na te streven en daarmee  complicaties te voorkomen of uit te stellen.. Bij mensen met diabetes type 2, waarvan 80% overgewicht heeft, ligt de nadruk voornamelijk op het bereiken of behouden van een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en het reduceren van het risico op cardiovasculaire complicaties.

De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is te downloaden vanaf www.zorgstandaarddiabetes.nl/richtlijnen-diabeteszorg-en-preventie


Dit bericht delen: